πρόοδος με σεβασμό στο περιβάλλον

Ο άνθρωπος απέναντι στη φύση

εξερευνήστε – βιώστε – θυμηθείτε τη φύση μας

Οικολογική Συνείδηση

Η οικολογική συνείδηση είναι ένας από τους κυριότερους στόχος μας στη ΒΙΟΧΕΛΜ HELLAS ΑΕΒΕ και το να υιοθετήσουμε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό/εταιρικό επίπεδο, καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να αποτελεί στάση ζωής για όλο το προσωπικό της εταιρίας.

Το φυσικό περιβάλλον μας, περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται στη γη. Υπό αυτή την άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον Άνθρωπο.

Ο λόγος που κρίνεται απαραίτητο να καλιεργούμε οικολογική συνείδηση, με όποιο τρόπο και να το αντιληφθούμε, πάντα καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το να μπορούν να διαβιώσουν όσο είναι το δυνατόν περισσότερο οι έμβιοι οργανισμοί που υπάρχουν στο πλανήτη.

Η δημιουργία της Ζωής και η εξέλιξη της στη μορφή που αντιλαμβανόμαστε κάθε στιγμή γύρω μας, αποτελεί μία διαδικασία αέναη και συνάμα η υπέρτατη ευκαιρία για αυτόν που τελικά την λαμβάνει, μιας και σε προσωπικό επίπεδο από το μηδέν βρεθήκαμε να είμαστε εδώ. Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να σεβαστούμε το υπέρτατο δώρο της Ζωής.

Περιβαλλοντική πολιτική της Βιοχέλμ HELLAS ΑΕΒΕ:

Η Βιοχέλμ HELLAS ΑΕΒΕ , αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και ότι όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Έχοντας λοιπόν σαν στόχο της την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε αρμονία με την κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής, προσπαθώντας να περάσει την φιλοσοφία αυτή στο οργανικό προσωπικό, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες της.

Η ΒΙΟΧΕΛΜ HELLAS ΑΕΒΕ, αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος είναι διττή:

 1. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δράση της.
 2. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης όλων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Συνεργάτες, Προμηθευτές), καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός της εταιρείας, που έχουν να κάνουν με την γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόμενες γενεές.

Η Βιοχέλμ HELLAS ΑΕΒΕ, δεσμεύεται για την μελλοντική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και για την συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας που αφορούν την λειτουργία του και την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην Εταιρεία, στα κεντρικά της Γραφεία, αλλά και σε όλο το πανελλαδικό της δίκτυο, υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως γενικοί και κύριοι στόχοι του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιχείρησης, καθορίζονται οι εξής:

 • η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και η βελτίωση της εταιρικής οικολογικής μας συνείδησης και αποδοτικότητας
 • η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, αλλά και μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτά τα πλαίσια κινούμενη η Η Βιοχέλμ HELLAS ΑΕΒΕ, έχει ξεκινήσει ενέργειες όπως ενδεικτικά:

 • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, χαρτιού, πλαστικού, μη λειτουργικού τηλεπικοινωνιακού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και άλλων υλικών, σε όλα τα γραφεία και υποκαταστήματά μας.
 • Περιορισμός άσκοπης χρήσης χαρτιού, αξιοποιώντας στο έπακρο την σύγχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και επικοινωνία τόσο ενδοεταιρικά όσο και εκτός εταιρίας
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, του χαρτιού και του νερού, σε όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται  οι Υπηρεσίες της, όπως ενδεικτικά, αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, με σύγχρονους οικολογικούς μείωσης της ηλεκτρολογικής ενέργειας κλπ.
 • Ενημέρωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση και βελτίωση της οικολογικής συνείδησης σε όλους τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και στο πελατολόγιό της,
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, με σκοπό να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή (κατανόηση του περιβάλλοντος και επίδραση στην ανάπτυξή του), στον κάθε εργαζόμενο, αλλά και στον κάθε πολίτη γενικότερα,
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στην αξιολόγηση και στο Σύστημα Προμηθειών της εταιρείας,
 • Συμμόρφωση με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία,
 • Συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και μείωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας,
 • Συμμετοχή σε ανοιχτό διάλογο για περιβαλλοντικά θέματα με Κοινωνικούς Εταίρους όπως εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες, επιστημονικούς φορείς, κρατικούς ή μη ιδιωτικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία εν γένει,
 • Η ενίσχυση προσπαθειών προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, (συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτογραμμών, μέσω ομάδων Εθελοντών – Δήμων & Περιφερειών, κλπ.).

Δέσμευση:

Για την Η Βιοχέλμ HELLAS ΑΕΒΕ, το περιβάλλον έχει δύο όψεις:

 • Μας περιβάλλει, άρα πρέπει να το κατανοούμε και να το υπολογίζουμε
 • Κατασκευάζουμε γι’ αυτό ρυθμιστικούς και αναπτυξιακούς μηχανισμούς για να ελέγχουμε την σχέση μας με αυτό

Δηλαδή το περιβάλλον το ερευνούμε και το διαχειριζόμαστε. Κι αυτό σε διεθνή, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Ο κάθε απλός πολίτης, ο κάθε διοικητικός, ο κάθε πολιτικός, πρέπει να αντιλαμβάνονται τις περιβαλλοντικές αλλαγές και να επηρεάζουν την διαχείριση του περιβάλλοντος πράττοντας το καλύτερο γι’ αυτό. Κάτι τέτοιο όμως, το κάνουν πολύ λίγοι.

Η Βιοχέλμ HELLAS ΑΕΒΕ, αναγνωρίζει ότι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών και ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά μας προς το φυσικό περιβάλλον βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής και ευμάρειας των επόμενων γενεών και γι’ αυτό δεσμεύεται ότι σταθερά προσανατολισμένη στον στόχο αυτό, θα προσπαθεί πάντα να κάνει το καλύτερο για το Περιβάλλον.

 

Ρωτήστε μας
1000 χαρακτήρες αριστερά
Προσθήκη αρχείων
0
Shares

Σας αρέσει αυτό που βλέπετε ?

κάνετε share τη σελίδα αυτή πατώντας ένα από τα παρακάτω κουμπιά ώστε να μας επιβραβεύσετε!

0
Shares